Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") platia pre nákup v internetovom obchode www.dekortextil.sk (ďalej tiež "internetový obchod"). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu, spoločnosť FORBYT, sro, vedená u registrového súdu v Ostrave, spisová značka C 14735, so sídlom Třinec 1, Staromestská 534, PSČ 73961; IČO: 25353969, (ďalej len "predávajúci") upravujú sa v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

II. Základné pojmy

Spotrebiteľská zmluva:
Je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Dodávateľ:
Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / Spotrebiteľ:
Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci / nie Spotrebiteľ:
Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Internetový obchod: Elektronický obchod alebo iný objednávkový systém prevádzkovaný na internete podnikateľom, ktorý je v pozícii dodávateľa, ktorý ponúka tovar alebo služby kupujúcim.

Kúpna zmluva:Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

III. Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je zmluva v českom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku.Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

IV. Cena tovaru a platba

Všetky ceny tovaru a služieb v internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH. S celkovou cenou tovaru (vrátane balného, nákladov na dopravu a uplatnených zliav) je kupujúci oboznámený ešte pred záväzným objednaním.

Predávajúci si vyhradzuje možnosť zmeny ceny tovaru, a to bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.Táto zmena ceny však nemá vplyv na už uzatvorené objednávky.

Spôsob platby za tovar si kupujúci zvolí v priebehu vybavovania objednávky, kde má k dispozícii nasledujúce možnosti:

 • a) V hotovosti pri prevzatí tovaru (na dobierku),
 • b) prevodom na náš účet,

Upozorňujeme kupujúcich, že pri platení prevodom sa tovar považuje za uhradený v momente pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho.

V. Doba dodania tovaru, spôsob a kontrola dopravy, informácia o tovare

Čas na expedíciu tovaru, teda doba potrebná na odovzdanie tovaru dopravcovi, je vždy uvedená pri popise tovaru a priemerne sa pohybuje medzi 2 -7 dní od potvrdenia a zaplatenia objednávky.

Celkový čas doručenia tovaru tiež závisí od zvoleného spôsobu dopravy.

Tovar je doručený na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávke. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. V prípade, že tak neurobí, bude na ňom predávajúci požadovať nahradenie nákladov spojených s prepravou.Prípadné opätovné zaslanie objednávky sa riešia telefonicky alebo iným vhodným kontaktom s predajcom.

Objednaný tovar je vždy doručený s daňovým dokladom a faktúrou, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Kupujúci / nie spotrebiteľ je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť okamžite po prevzatí a bez zbytočných odkladov informovať predávajúceho o prípadných chybách. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje vonkajšiu nepoškodenosť zásielky pri dodaní. Vonkajšia nepoškodenosť zásielky pri prevzatí je predpokladom nepoškodenia veci pri preprave.

Kupujúci / Spotrebiteľ nie je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí, ale v jeho vlastnom záujme je mu táto prehliadka odporučená, pretože tak môže predísť prípadným komplikáciám pri uplatnení reklamácie tovaru poškodeného prepravou.Svoje výhrady k dodanému tovaru môže kupujúci uviesť do prepravného dokladu. Spotrebiteľ môže tiež odmietnuť prevzatie poškodenej zásielky a uviesť túto skutočnosť do prepravného dokladu.

Informácie o tovare 

Všetok tovar ponúkaný predávajúcim je označený názvom a poprípade rozmerom. Ďalej Predávajúci uvádza pri každom Tovare s ohľadom na jeho druh najmä jeho rozmery, materiál, prípadne charakteristiku, cenu (vrátane DPH) za kus či určitý rozmer a fotografiu. Fotografie tovaru sú iba ilustračné, v skutočnosti sa môžu na Tovare vyskytovať drobné vzorové či farebné odchýlky, napr. pri záclonách sa môžu u jednotlivých výšok ľahko líšiť ich bordúry. Záclony sú vyrábané väčšinou vo viacerých výškach od rovnakého druhu záclon. U niektorých druhov záclon sa môžu výšky líšiť o +-5 cm z uvedených rozmerov. Pri všetkých typoch záclon a závesov je povolená technologická tolerancia rozmerov 3 %. Obliečky, prikrývky na postele, poťahy a hotové záclony sú dodávané v originálnom balení, tento originálny obal je považovaný za súčasť Tovaru a jeho hodnota je zahrnutá v cene Tovaru.

Úprava objednávky

Rozmery záclon a závesov sú uvádzané pred ušitím. U metrážových záclon môže byť šírka upravená, napr. podľa vzoru záclony, alebo pokiaľ by strih bol vedený cez dierku na vitrážku, alebo na celú šírku oblúka.

VI. Záručné podmienky

Ak nie je v záručnom liste uvedená dlhšia záručná doba, vzťahuje sa na tovar záruka 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. V prípade, že sa kupujúci rozhodne uplatniť reklamáciu, tak kontaktuje reklamačné oddelenie, ktorého kontakt je dostupný v internetovom obchode predávajúceho.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

 • a) ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej časti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • b) ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 • c) ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 • g) ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje sa výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 7 dní od prevzatia plnenia,
 • b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
 • c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
 • e) na dodávku novín, periodík a časopisov,
 • f) spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Predávajúci rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitejších prípadoch do 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný pre vykonanie odborného posúdenia reklamovanej vady.Najneskôr bude reklamácia vybavená do 30 dní, a to vrátane odstránenia vady. Túto lehotu možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu, a teda môže nárokovať odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ vyžaduje. A ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ aj právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpenie.

VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

7.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku. 7.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že popri nároku na náhrady škody vzniknutej v dôsledku vrátenia poškodeného, opotrebovaného alebo čiastočne spotrebovaného Tovaru podľa čl. 7.2 Obchodných podmienok, je Predávajúci oprávnený oproti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny jednostranne započítať aj čiastku zodpovedajúcim nákladom Predávajúceho súvisiace s prijatím vráteného Tovaru ( balné).

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Ak nebude kupujúcim darček vrátený späť predávajúcemu, je oprávnený predávajúci odpočítať hodnotu daného darčeka z vrátenej čiastky.

VIII. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"). Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou.
 • Opotrebenie výrobku a jeho častí, spôsobené ich bežným používaním.
 • Vypršala-u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie.
 • Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
 • Tovar bol poškodený živlami.
 • Tovar bol poškodený nevhodne zvolenou alebo zanedbanou údržbou.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru (stačí elektronicky), ktorého vady sú reklamované a tiež sprievodný list s popisom reklamácie.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo ďalších otázok prosím kontaktujte na uvedených kontaktoch.

Tieto obchodné podmienky boli konzultované SOS - Združením obrany spotrebiteľov, os (www.spotrebitele.info). To potvrdzuje udelené jedinečné logo SAOP o vykonanie SOS - Spotrebiteľského auditu obchodných podmienok, ktoré nájdete na https://www.spotrebitele.info/audit/audit.php.

V prípade nejasností ohľadom týchto obchodných podmienok môžete SOS kontaktovať elektronicky na https://www.spotrebitele.info/poradna/vlozdotaz_saop.php alebo telefonicky na poradenskej linke SOS 900 08 08 08 (8Kč/min).


Online riešenie sporov

S platnosťou od 15. februára 2016 zriadila Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov, ktorá umožňuje spotrebiteľom riešiť spory týkajúce sa ich online objednávok bez nutnosti súdneho procesu. Tento proces riešenia sporov je k dispozícii na nasledujúcom externom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bohužel nejsme povinni a nemůžeme se řešení sporů alternativní (mimosoudní) cestou zúčastnit. Ohledně reklamací nás prosím kontaktujte na následující emailové adrese: obchod@dekortextil.sk,  +420 774 726 400

Elektronická evidencia tržieb

"Podľa českého zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správca dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín."

 

PREVÁDZKOVATEĽ E-SHOPU

FORBYT, s.r.o.
Staroměstská 534
739 61 Třinec

IČO: 25353969
DIČ: CZ25353969

Marko Logistic, s.r.o.
(Forbyt, s.r.o., Třinec)
Štrková 572/14
010 01 Žilina 

Newsletter

Chcete zľavu 4 € na prvý nákup? Prihláste sa na odber noviniek.